Spalinový kondenzátor

Popis

Základem zařízení je přímý výměník tepla a hmoty. Vlhké spaliny jsou vedeny šikmým potrubím, kde jsou intenzivně sprchovány procesní vodou. Následně jsou spaliny zchlazeny na teplotu rosného bodu a takto vzniklá pára je kondenzována. Zároveň jsou procesní vodou zachycovány prachové částice. Energie odebraná spalinám (snížením teploty spalin, kondenzací páry) je ze systému odváděna do topného systému kotle.

 

Spalinový kondenzátor - schéma

 

Vznikající kondenzát z páry obsažené ve spalinách zvětšuje objem procesní vody. Přebytek procesní vody obsahující zachycené prachové částice je odváděn do úpravny vody, odkud se vyčištěný a z neutralizovaný se vypouští do kanalizace.

 

Energetický přínos

Podmínkou efektivního provozu systému je dostatečná vlhkost spalovaného paliva (50 až 60%) a dostatečně nízká teplota vratné vody ze systému (max. 55°C). Při optimálních provozních parametrech lze instalací kondenzačního výměníku zvýšit účinnost kotle vhledem k energii v palivu až na 95%.

Efektivní využití:

Podmínkou efektivního provozu systému je dostatečná vlhkost spalinového paliva (50 až 60%) a dostatečně nízká teplota vratné vody ze systému (max. 55 °C).

Technický popis:

Z kotle na biomasu jsou spaliny odsávány ocelovým potrubím opatřeným izolací přes multicyklon pomocí spalinového ventilátoru. V multicyklonu dojde k prvotnímu stupni odloučení popílku, koncentrace tuhých látek se zredukuje na hodnotu asi 250 mg/m3. Druhý stupeň odloučení tuhých látek ze spalin se provádí v tkaninovém filtru nebo elektrofiltru na koncentraci tuhých látek menší než 20 mg/m3 (při 11% přebytku 02).