VESKO-T

Popis

Kotel je samonosný, celosvařované skříňové konstrukce. Slouží ke spalování biomasy na přesuvném roštu, nad kterým vhodně tvarovaná klenba vyvozuje protiproudé uspořádání spalin. Tento proces napomáhá ke zkrácení doby vysušení paliva. Spodní část kotle tvoří ohniště se suvným šikmým roštem. Rošt je ovládán hydraulickým mechanismem a je chlazený pásmovaným primárním vzduchem. Na kotli je postaven hlavní olejový výměník. Kotel je opatřen tepelnou izolací, krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem.

Určení

Termoolejové kotle jsou určeny převážně jako tepelný zdroj primárního okruhu ORC. Kotle lze rovněž použít pro průmyslové podniky se specializovanou technologickou výrobou.

 • Tepelný výkon 1 – 10 MW
 • Pracovní přetlak 0,3 až 1,0 MPa
 • Pracovní teplota oleje 250 až 300 °C

Druhy paliva

Druhy paliva

Konstrukce ohniště spolu s používaným způsobem dopravy paliva hydraulickým vyhrnovačem s velkou prostupností umožňuje spalovat i méně kvalitní dřevní hmoty (zejména o vysoké vlhkosti), vznikající při zpracování dřeva na pilách, těžbě dřeva, pěstebních či úklidových prací v lese. Jedná se tedy o směs pilin, odřezků, kůry, dřevní štěpky, hoblin apod.

Doprava paliva

Palivo je ze skladu paliva dopravováno do denního zásobníku. Odtud je do ohniště kotle dopravováno pomocí hydraulického zavážecího lisu. Před vstupem na spalovací rošt je palivo protlačováno vyhřívaným tunelem (vyhřívání topnou vodou), kde dochází k předsušení paliva.

Výhody koncepce

Samočisticí schopnost kotle:
 • sklon roštu, tvar keramické klenby a výpad do popelového kontejneru bez nutnosti rozbíjení škváry dovolují spalovat i velmi spékavý materiál
 • velká dohořívací komora se správným sklonem klenby odloučí převážné množství úletového popílku
 • zchlazení spalin v dohořívací komoře na teplotu nižší, než je teplota tavení popílku, zabraňuje napékání popílku na žárové trubky spirálového výměníku.
Velká průchodnost kotle:
 • dopravní cesty jsou komplexně řešeny podavači s přímočarým vratným pohybem vyvozeným hydraulickými válci
 • kompletní cesta má velkou průchodnost (průřez až 1200 x 280 mm)
 • dopravní cesta nemá sklony k ucpávání (například šnekové podavače, popřípadě turnikety nejsou schopné přepravovat nedrcenou kůru, mají sklon k ucpání vlivem provazců nedrcené kůry)
 • dopravní cesty jsou schopné přepravit i velké procento nespalitelných příměsí (kamení, ocelové kusy apod.)
Odpopelnění:
 • roštový popel padá do kontejneru, který je speciálním mechanismem spojen přímo s kotlem, tvoří s kotlem jeden prostor
 • není vřazen žádný uzavírací element, který by zmenšoval průchodnost popele
 • odpopelnění lze řešit automatickým hrablovým dopravníkem do většího kontejneru, např. 10 m3
Dokonalá automatika kotle:
 • spalování je optimalizováno na základě podtlaku ve spalovacím prostoru podle přebytku kyslíku ve spalinách
 • podávání paliva a pohyb na roštu je řízen podle vlastností paliva
 • všechny měřené veličiny, zásahy zabezpečovacího zařízení a poruchy jsou přenášeny na dispečink