Biomasa jako palivo

Proč spalovat biomasu?
 • Biomasa je nejstarším a zároveň ekologickým zdrojem primárním energie. Její využívání neustále dynamicky roste nejen díky její výhodné ceně, ale i díky vlivu na životní prostředí.
 • Biomasa je nejdostupnější palivo. Na rozdíl od ropy, zemního plynu nebo uhlí je jí dostatek všude a jedná se o obnovitelný zdroj energie.
Základní druhy energeticky využitelné biomasy

Mezi základní druhy biomasy vhodné pro energetické účely patří:

 • Dendromasa – dřevní biomasa (štěpka vznikající po těžebních pracích v lese a zpracování dřeva na pilách, dřevní odřezky, kůra, pilina, hobliny, rychle rostoucí dřeviny aj.)
 • Fytomasa – rostlinná biomasa(stébelniny – obilná sláma, řepková sláma, seno, len, stonky kukuřice a jiné).

Cílem spalování biomasy je obvykle výroba tepla, popř. elektrické energie kombinovaným způsobem. Aby bylo možné tuto levnou energii vyrobit, je třeba využít to nejlevnější a nejdostupnější palivo nacházející se v okolí. Jde především o zbytkovou a jinak nevyužitelnou dřevní biomasu s vysokou vlhkostí, nestálou frakcí a nespalitelnými příměsi či nerozdruženou slámu.

Je však málo kotlů, které dokážou takové palivo bez problémů spálit. A právě na tento fakt se firma TTS zaměřila při vývoji svých produktů.

DRUHY PALIV PODLE POUŽITÍ V KOTLÍCH

Kotel Vesko-B a Vesko-T

Kotle typu Vesko-B a Vesko-T jsou primárně určeny na spalování klasické dřevní biomasy (nekontaminovaná dřevní hmota dle ČSN EN ISO 17225-1). Na základě zkušeností a provedených spalovacích zkoušek jsme si ověřili, že v těchto kotlích lze ale spalovat i širší spektrum paliv. Druhy možných paliv:

Vesko-B

 • kůra
 • lesní štěpka
 • dřevní štěpka
 • dřevní odpad
 • piliny
 • hobliny
 • loupané třísky
 • pelety
 • brikety
 • rašelina
 • kuřecí podestýlka
 • obilná sláma

Základní vlastnosti paliv:

 • Výhřevnost paliva nebo palivového mixu: Q= 7-14 MJ/kg
 • vlhkost: Wmax =55%
 • Sypná hmotnost: BD = 250-350 kg/m3
Kotel Vesko_S

Kotle typu VESKO-S jsou určeny na spalování zemědělské biomasy – stébelnatých paliv ve formě hranatých balíků. Na základě zkušeností a provedených spalovacích zkoušek jsme si ověřili možnost spalování následcích paliv:

Vesko-S

 • obilná sláma
 • řepková sláma
 • kukuřičná sláma
 • seno
 • len
 • tritikálie

Základní vlastnosti paliv:

 • hranaté balíky s rozměry: délka 2,2 až 2,5 m /šířka 1,2m / výška 0,7 až 1,2m
 • vlhkost: Wmax= 17%
 • výhřevnost Qir = 14,2 MJ/kg