Elektrofiltr

Popis

Je zařízení na snížení koncentrace emisí prachových částic (TZL) ze spalin kotlů na spalování biomasy.

Funkční princip:
Spaliny vstupují do elektrofiltru systémem rozdělovacích stěn. K separací částic prachu dochází průchodem spalin přes soustavu vysokonapěťových elektrod a usazovacích elektrod (desek). Přivedením záporného vysokého napětí 30-100 kV vzniká mezi vysokonapěťovými elektrodami a uzemněnými sběrnými deskami silné elektrické pole, částice prachu obsažené v procházejících spalinách získají záporný náboj a jsou přitahovány na kladně nabité sběrné desky. Částice prachu uvolněné při jejich čištění mechanickým oklepem  sklouzávají do výsypky elektrofiltru, která je opatřena šnekovým dopravníkem a rotačním podavačem pro plynulé vynášení odloučených částic prachu.

    

Skříň části elektrofiltru je opatřena mohutnou izolací, aby nedocházelo k místnímu ochlazování spalin a následné kondenzaci vodních par, popřípadě kyseliny. Výsypka je elektricky odloučený popílek je odváděn do popelového kontejneru.

 

Teplota spalin na vstupu                  130-300°C

Garance emisí TZL na výstupu:      <20 mg/Nm3